กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE

   ในวาระที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสังเวชวิศยารามวรวิหารแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

        ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี โดยกระทรวงกลาโหมขอถวายปัจจัยสี่ อันควรแก่สมณะบริโภคเพื่อบำรุงพระอารามเป็นมูลค่า จำนวน ๕,๐๕๔,๓๕๙ บาท และมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดสังเวช (สังกัด กทม.) ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืน มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นสิริมงคลอันใหญ่หลวงแก่บรรดาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกระทรวงกลาโหม