กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE

ตราประจำกระทรวงกลาโหม คือ ตราพระคชสีห์ ในพระธรรมนูญใช้ตรากล่าวไว้ว่า
เป็นตราเจ้าพระยามหาเสนาบดี ฯ สมุหพระกลาโหม มีทั้งตราใหญ่ ตรากลาง และตราน้อย ในราชพิพิธพระคชสีห์