กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 นายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

       
                        

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม


 
พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์
ปลัดกระทรวงกลาโหม