กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCEพลอากาศเอก ธนศักดิ์  เมตะนันท์

รองปลัดกระทรวงกลาโหม  

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง

 

 

 

 

ข้อมูลติดต่อ : สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม (๑) พื้นที่ศรีสมาน

                  เลขที่ ๑๒๗ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐