กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม


๑. เจ้าพระยามหาเสนา (ปลี)
สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๓๒๕ - พ.ศ.๒๓๓๖


๒. เจ้าพระยามหาเสนา (บุนนาค)
สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๓๓๖ - พ.ศ.๒๓๔๘


๓. เจ้าพระยามหาเสนา (ปิ่น)
สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๓๔๘ - พ.ศ.๒๓๕๒


๔. เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา)
สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๓๔๘ -
๕.เจ้าพระยาวรวงศาสุรศักดิ์
( แสง วงศาโรจน์)
สมุหพระกลาโหม
ถึง พ.ศ.๒๓๕๒
๖. เจ้าพระยามหาเสนา (สังข์)
สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๓๖๕ - ต้น ร.๓
๗. เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย)
สมุหพระกลาโหม
ถึง พ.ศ.๒๓๗๓

๘. เจ้าพระยาพระคลังว่าที่
สมุหพระกลาโหม (ดิศ บุนนาค)

สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๓๗๓ -

๙. สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหา
ศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๓๙๘ - พ.ศ.๒๔๑๒

๑๐. เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
พิพัฒนาศักดิ์ (วร บุนนาค)
สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๔๑๒ - พ.ศ.๒๔๓๑ .

๑๑.. เจ้าพระยารัตนาธิเบศ
พิเศษสาธุคุณมนูญผล
(พุ่ม ศรีไชยันต์)
สมุหพระกลาโหม
พ.ศ.๒๔๓๑ - พ.ศ.๒๔๓๗ .

๑๒. พลเอก สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัติวงศ์
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๔๓๗ - พ.ศ.๒๔๔๒
พ.ศ. ๒๔๔๑ - พ.ศ.๒๔๔๒

๑๓. พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๔๔๒ - พ.ศ.๒๔๔๔

๑๔. จอมพล สมเด็จพระราช
นิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้า
กรมหลวงภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๔๔๔ - พ.ศ.๒๔๕๓

๑๕. จอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวง นครไชยศรีสุรเดช
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๔๕๓ - พ.ศ.๒๔๕๖ .

๑๖. จอมพลเจ้าพระยาบดินทร
เดชานุชิต
(หม่อมราชวงศ์ อรุณ ฉัตรกูล)
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๔๕๖ - ๒๖ ส.ค.๒๔๖๔

๑๗. พลเอก เจ้าพระยาบดินทร
เดชานุชิต (แย้ม ณ นคร)
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๒๖ ส.ค.๒๔๖๔ - ๔ ส.ค.๒๔๖๙
.

๑๘.จอมพลสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนคร
สวรรค์วรพินิต

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๒๔ ส.ค. ๒๔๖๙ - ๓๑ มี.ค.๒๔๗๑

๑๙. พลเอก พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าบวรเดช
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๑ เม.ย.๒๔๗๑ - ๑๙ มิ.ย.๒๔๗๔

๒๐. พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๘ พ.ย.๒๔๗๔ - ๑๙ มิ.ย.๒๔๗๕
.

๒๑. พลเรือโท พระยาราชวังสัน
(ศรี กมลนาวิน )
เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๑๒ ส.ค.๒๔๗๕- ๑๐ ธ.ค.๒๔๗๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐ ธ.ค.๒๔๗๕ - ๒๐ มิ.ย.๒๔๗๖

 

๒๒. พลตรี พระยาประเสริฐสงคราม เสนาบดีกระทรวงกลาโหม
๒๙ มิ.ย.๒๔๗๖ - ๑๑ ส.ค.๒๔๗๖
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๔ มิ.ย.๒๔๗๖ - ๑ เม.ย.๒๔๗๗ .


 

๒๓. จอมพล ป.พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๒ ก.ย.๒๔๗๗ - ๒๘ ก.ค.๒๔๘๐,
๑๐ ส.ค.๒๔๘๐ - ๑๐ ธ.ค.๒๔๘๐
๒๑ ธ.ค.๒๔๘๐-๑๖ ธ.ค.๒๔๘๑,
๒๐ ธ.ค. ๒๔๘๑ - ๑๙ ธ.ค.๒๔๘๔
๑๙ ส.ค.๒๔๘๔ - ๗ มี.ค.๒๔๘๕,
๑๐ มี.ค. ๒๔๘๕ - ๑๕ พ.ย.๒๔๘๖
๒๘ มิ.ย.๒๔๙๒ - ๒๙ พ.ย.๒๔๙๔,
๒๙ พ.ย.๒๔๙๔ - ๘ ธ.ค.๒๔๙๔
๘ ธ.ค.๒๔๙๔ - ๒๘ มี.ค.๒๔๙๕,
๒๘ มี.ค.๒๔๙๕ - ๑๖ ก.ย.๒๕๐๐

๒๔. พลเอก มังกร พรหมโยธี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๔ส.ค. ๒๔๘๔ - ๑๕ธ.ค.๒๔๘๔
 

๒๕. พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
(พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕ พ.ย.๒๔๘๖-๑ ส.ค.๒๔๘๗

 

๒๖. พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน ร.น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒ ส.ค.๒๔๘๗ - ๑ ก.ย.๒๔๘๘.


 

๒๗. พลโท ชิต มั่นศิลป สินาดโยธารักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑ ก.ย.๒๔๘๘ - ๑๗ ก.ย.๒๔๘๘
๑๙ ก.ย.๒๔๘๘ - ๑๔ ต.ค.๒๔๘๘
๒ ก.พ.๒๔๘๙ - ๒๔ มี.ค.๒๔๘๙ .

๒๘. พลโท จิร วิชิตสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๔ ต.ค.๒๔๘๘ - ๓๑ ม.ค. ๒๔๘๙, ๒๔ มี.ค.๒๔๘๙ - ๑๑ มิ.ย.๒๔๘๙
๑๑ มิ.ย.๒๔๘๙ - ๒๓ ส.ค.๒๔๘๙,
๒๔ ส.ค. ๒๔๘๙ -๓๐ พ.ค.๒๔๘๙
๓๐ พ.ค.๒๔๙๐ - ๑๐ พ.ย.๒๔๙๐

๒๙. พลโท หลวงชาตินักรบ
(ศุข ขาตินักรบ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๑พ.ย.๒๔๙๐-๒๑ก.พ.๒๔๙๑
๒ ก.พ.๒๔๙๑-๘ เม.ย.๒๔๙๑
๑๕ มิ.ย.๒๔๙๑-๑๕มิ.ย.๒๔๙๑

๓๐. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๑ มี.ค.๒๕๐๐ - ๑๖ ก.ย.๒๕๐๐
.
.
.

๓๑. จอมพล ถนอม กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๓ ก.ย.๒๕๐๐ - ๒๖ ธ.ค.๒๕๐๐
๑ ม.ค.๒๕๐๑ - ๒๐ ต.ค.๒๕๐๑
๑๐ ก.พ.๒๕๐๒ - ๘ ธ.ค.๒๕๐๖
๑๑ ธ.ค.๒๕๐๖ - ๑๕ ต.ค.๒๕๑๖

๓๒. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๖ ต.ค.๒๕๑๖ - ๒๙ พ.ค.๒๕๑๗
.
.
.

๓๓. พลเอก ครวญ สุทธานินทร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๐ พ.ค.๒๕๑๗ - ๒๑ ก.พ.๒๕๑๘
.

๓๔. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๗ มี.ค.๒๕๑๘ - ๒๑ ม.ค.๒๕๑๙
.

๓๕. พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๑ เม.ย.๒๕๑๙ - ๒๘ เม.ย.๒๕๑๙
.

๓๖. พลเอก ทวิช เสมีย์วงศ์ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๑ ก.พ.๒๕๑ - ๑๗ มี.ค.๒๕๑๘
๒๙ เม.ย.๒๕๑๙- ๒๗ ส.ค.๒๕๑๙

๓๗. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๗ ส.ค.๒๕๑ - ๕ ต.ค.๒๕๑๙
.

๓๘. พลรือเอก สงัด ชลออยู่ ร.น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕ ต.ค.๒๕๑๙ - ๖ ต.ค.๒๕๑๙
๒๒ ต.ค.๒๕๑๙ - ๒๐ ต.ค.๒๐

๓๙. พลเอก เล็ก แนวมาลี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๒ พ.ย.๒๕๒๐ - ๑๑ ส.ค.๒๕๒๑
.

๔๐. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๑ ส.ค.๒๕๒๑ - ๑๑ พ.ค.๒๕๒๒
.

๔๑. พลเอก เปรม ติญสูลานนท์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๒พ.ค.๒๕๒๒-๑๐ส.ค.๒๕๒๙
.

๔๒. พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๑ ส.ค.๒๕๒๙ - ๓ ส.ค.๒๕๓๑

๔๓. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๔ ส.ค.๕๒๓๑ - ๒๙ มี.ค.๒๕๓๓
๒๓ มิ.ย.๒๕๓๓ - ๒๒ ก.พ.๒๕๓๔

๔๔. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๐ มี.ค.๒๕๓๓-๑๐ มิ.ย.๒๕๓๓
๑๘ ก.ค.๒๕๓๘-๗ พ.ย.๒๕๔๐

๔๕.พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณะจันทร์ ร.น.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๘ มี.ค.๒๕๓๔-๑๗ เม.ย.๒๕๓๕

๔๖. พลเอก สุจินดา คราประยูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๗ เม.ย.๒๕๓๕ - ๒๔พ.ค.๒๕๓๕

 

๔๗. พลเอก บรรจบ บุนนาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๔ มิ.ย.๒๕๓๕ - ๒๙ ก.ย.๒๕๓๕

.

๔๘. พลเอก วิจิตร สุขมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๕ ต.ค.๒๕๓๕-๑๗ ก.ค.๒๕๓๗

.

๔๙. นาย ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๗ พ.ย.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔

๕๐. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๕๔๔ - ๒๕๔๕
๕๑. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓ ต.ค.๒๕๔๕ - ๙ มี.ค.๒๕๔๗
๕๒. พลเอก เชษฐา  ฐานะจาโร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๐ มี.ค.๒๕๔๗ - ๕ ต.ค.๒๕๔๗

๕๓. พลเอก สัมพันธ์  บุญญานันทน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๖ ต.ค.๒๕๔๗ - ๑๐ มี.ค.๒๕๔๘

๕๔. พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๑ มี.ค.๒๕๔๘ - ๗ ต.ค.๔๙
๕๕. พลเอก บุญรอด  สมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๘ ต.ค.๒๕๔๙ - ๕ ก.พ.๒๕๕๑
๕๖. นายสมัคร  สุนทรเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๖ ก.พ.๒๕๕๑ - ๙ ก.ย.๒๕๕๑
๕๗. นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๔ ก.ย.๒๕๕๑ - ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๑
๕๘. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒๒ ธ.ค.๒๕๕๑ -
๘ ส.ค.๒๕๕๔
๕๙. พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๙ ส.ค.๒๕๕๔ -
๑๗ ม.ค.๒๕๕๕
๖๐. พลอากาศเอก สุกำพล  สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๘ ม.ค.๒๕๕๕ - ๓๐ มิ.ย.๕๖
 
๖๑.นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๐ มิ.ย.๕๖ - ๗ พ.ค.๕๗
๖๒.พลเอก ประวิิตร  วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๐ ส.ค. ๕๗ - ๙ ก.ค.๖๒
 ๖๓.พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  ๑๐ ก.ค. ๖๒ - ปัจจุบัน