กระทรวงกลาโหม
MINISTRY OF DEFENCE
ติดต่อเรา
ที่ตั้งกระทรวงกลาโหม: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐
สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม: ศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพ ๑๐๒๐๐ โทร.๐ ๒๒๒๔ ๐๗๑๗  โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๐๗๑๗, ๐ ๒๒๒๔ ๐๗๐๓
ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์ ๐-๒๕๐๑-๖๖๖๑ ต่อ ๕๕๔๘ [email protected]
 
กรอกตัวเลขตามภาพ
 Security code